1. Begripsbepaling

a) Onder “HOFINHUIS” wordt in deze voorwaarden verstaan: HOFINHUIS gevestigd te Hertme met de onder pt.0 vermelde bedrijfsgegevens.
b) Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door HOFINHUIS dan wel het verrichten van enige andere prestatie met HOFINHUIS een overeenkomst is aangegaan.
c) Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en HOFINHUIS tot het leveren van diensten en/of zaken door HOFINHUIS ten behoeve van Afnemer.
d) Onder “website” of “webshop” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.hofinhuis.nl

2. Toepasselijkheid voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HOFINHUIS in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.
b) Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
c) Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.
d) Afwijkingen door HOFINHUIS ten gunste van de afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HOFINHUIS deze voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.
e) Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om, met HOFINHUIS, dan wel met ondergeschikt personeel van HOFINHUIS gemaakt, verbinden HOFINHUIS slechts indien en voor zover deze schriftelijk door HOFINHUIS zijn bevestigd.
f) Indien ook de afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn, bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij HOFINHUIS uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer instemt.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van HOFINHUIS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door HOFINHUIS worden herroepen.
b) Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
c) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door HOFINHUIS.
d) HOFINHUIS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
e) Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt HOFINHUIS dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4. Levering

a) Alle HOFINHUIS artikelen zijn doorgaans binnen enkele dagen tot vier weken leverbaar. De afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Deze bestelling wordt door HOFINHUIS aangehouden.
b) De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat afnemer heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per e-mail aan HOFINHUIS te worden doorgegeven.
c) Leveringen geschieden tot aan de voordeur van afnemer. HOFINHUIS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel te maken kosten om artikelen op de eerste op tweede verdieping te krijgen. Ook kan HOFINHUIS niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of tweede verdieping gebracht kan worden.
c) De door HOFINHUIS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan dertig dagen na ontvangst van de bestelling. Dit geldt niet voor de levering van meubels, waarvoor een indicatie van de verwachte levertijd per e-mail wordt aangegeven. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert afnemer de aangegeven leveringstermijn. HOFINHUIS is vervolgens opnieuw gehouden aan het leveren binnen de 30 dagen gerekend vanaf de hoogste indicatie gegeven in de e-mail.
d) Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens HOFINHUIS in verzuim kan geraken.
f) Vanaf het moment van de aflevering af, is de zaak reeds voor risico van de afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen HOFINHUIS artikelen binnen zeven dagen vervangen worden.
g) Leveringen in gedeelten moeten door de afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

5. Prijzen

a) Prijsopgaven worden door HOFINHUIS steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, inclusief B.T.W. en exclusief verpakkings- en verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro’s (€).
b) Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is HOFINHUIS gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 20% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Één en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
c) Indien HOFINHUIS overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits de afnemer HOFINHUIS binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per aangetekend schrijven van dit besluit op de hoogte stelt.

6. Betaling

a) Tenzij schriftelijk anders door HOFINHUIS is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.
b) Betaling dient te geschieden:
1. Via Ideal
2. Middels Vooruitbetaling op de door HOFINHUIS aangegeven bank- of girorekening.
3. Contant bij afhalen van het product op onze locatie in Hertme
c) Betalingen zullen worden gedaan in Euro.
d) HOFINHUIS is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn aan afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factu(u)r(en). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan HOFINHUIS te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van HOFINHUIS om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
h) Het is de afnemer niet toegestaan om een vordering van HOFINHUIS -uit welke hoofde dan ook- te verrekenen met een vordering van afnemer.
i) Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke afnemer tegen HOFINHUIS meent te kunnen inroepen, geeft afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.
j) De vordering van HOFINHUIS op afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surséance van betaling of het faillissement van afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
k) In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in lid j van dit artikel omschreven, is HOFINHUIS gerechtigd de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens afnemer te worden.
l) Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door HOFINHUIS gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

7. Aanvullingen en wijzigingen

a) Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden HOFINHUIS slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
b) Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop HOFINHUIS geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
c) Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van HOFINHUIS als gevolg van aanvullende afspraken, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

8. Persoonsgegevens

a) De persoonsgegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van HOFINHUIS. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.
b) Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van HOFINHUIS. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.
c) De aan HOFINHUIS verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9. (Intellectuele) Eigendom/Eigendomsvoorbehoud

a) HOFINHUIS behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die HOFINHUIS op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens HOFINHUIS.
b) Tòt het moment van volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van HOFINHUIS, niet bevoegd het door hem/haar van HOFINHUIS gekochte aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het gekochte over te dragen.
d) Het risico van door HOFINHUIS geleverde artikelen gaat, onverminderd het door HOFINHUIS bedongen eigendomsvoorbehoud, op afnemer over vanaf het moment van aflevering van de artikelen aan afnemer. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het verblijf bij afnemer ontstaan, is HOFINHUIS onder geen enkel beding aansprakelijk.
e) Indien afnemer, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is HOFINHUIS gerechtigd het door hem geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat afnemer enig recht tot schadevergoeding jegens HOFINHUIS geldend zal kunnen maken.
g) Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door HOFINHUIS geleverde artikelen, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. HOFINHUIS garandeert niet dat de aan afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

10. Garantie

a) Ten aanzien van door HOFINHUIS geleverde artikelen verstrekt HOFINHUIS slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van HOFINHUIS aan HOFINHUIS wordt verstrekt.
b) Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van de door HOFINHUIS geleverde zaak overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.
c) Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens HOFINHUIS.
d) De door HOFINHUIS verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van de zaak waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van HOFINHUIS. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van de geleverde zaak treedt HOFINHUIS in alle rechten welke afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van de zaak.
e) Indien de door HOFINHUIS geleverde zaak door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door HOFINHUIS verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat HOFINHUIS schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde.
f) Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is HOFINHUIS slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.

11. Klachten

a) Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.
b) Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per e-mail bij HOFINHUIS worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
c) Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan HOFINHUIS redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
d) Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d.
e) HOFINHUIS levert naast nieuwe producten ook tweedehandsproducten met gebruikerssporen. HOFINHUIS informeert afnemer bij de producten over de staat en over de kenmerken. Klachten hieromtrent worden serieus genomen, maar HOFINHUIS is nimmer verplicht over te gaan tot vergoeding, ruiling, bewerking of reductie in prijs.
f) HOFINHUIS is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens HOFINHUIS, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
g) Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal HOFINHUIS na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan HOFINHUIS overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van HOFINHUIS.
h) Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is HOFINHUIS gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van HOFINHUIS.

12. Zichttermijn / retourzendingen

a) Vanaf het moment van de aflevering af, heeft afnemer recht op 14 werkdagen bedenktijd (de zichttermijn genoemd). Afnemer mag gedurende de zichttermijn producten uit de verpakkingen halen en bekijken. Binnen de termijn mag afnemer het product zonder opgaaf van reden retour sturen.
b) Als afnemer afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft afnemer in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval na dertig dagen na de retourzending.
c) Afnemer is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.
d) HOFINHUIS is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

13. Aansprakelijkheid

a) Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is HOFINHUIS, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. HOFINHUIS is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
b) Iedere aansprakelijkheid van HOFINHUIS is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door HOFINHUIS voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
c) Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is HOFINHUIS voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens HOFINHUIS aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
d) HOFINHUIS is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per e-mail aan HOFINHUIS heeft gemeld.
e) HOFINHUIS bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
f) Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

14. Vrijwaring

a) Afnemer zal HOFINHUIS volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op HOFINHUIS zou kunnen rusten met betrekking tot door HOFINHUIS geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op HOFINHUIS rust.

15. Ontbinding

a) Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met HOFINHUIS gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de afnemer, (voorlopige) verlening van surséance van betaling of liquidatie, wordt de afnemer geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is HOFINHUIS gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van HOFINHUIS en e.e.a. onverminderd het recht van HOFINHUIS om van afnemer terzake door hem ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van afnemer te vorderen.
b) Ingeval van een opschorting, dan wel ontbinding door HOFINHUIS van de door hem met de afnemer gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is HOFINHUIS op generlei wijze schadeplichtig jegens de afnemer.

16. Overmacht

a) HOFINHUIS heeft te allen tijde het recht om de met afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien HOFINHUIS, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.
b) Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan HOFINHUIS kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij HOFINHUIS, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere (rechts-) personen waarvan HOFINHUIS zich bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

17. Communicatie

a) De communicatie tussen HOFINHUIS en afnemer zal voornamelijk via e-mail plaatsvinden. HOFINHUIS is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en HOFINHUIS en derden.
b) De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van HOFINHUIS op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. HOFINHUIS kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. HOFINHUIS is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door HOFINHUIS.
c) Niets van de sites van HOFINHUIS mag door derden zonder toestemming van HOFINHUIS gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan HOFINHUIS.

18. Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling Algemene Voorwaarden

a) Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
b) In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

19. Geschillen

a) Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden opgeworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
b) Op alle overeenkomsten welke door HOFINHUIS, onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c) Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor HOFINHUIS uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

20. Aanvragen voorwaarden

a) Deze algemene voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij HOFINHUIS (www.hofinhuis.nl).
b) Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Enschede.
c) Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van de webshop van www.hofinhuis.nl